Hälsa, vård och omsorg

Det här är ett yrkesinriktat program där eleven får kunskaper för arbete inom fritids och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola.

Utbildningen ska utveckla elevens färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hälsa, vård och omsorg, till exempel hushållsarbete, lokalvård samt stöd i äldres vardag och utevistelse. Den ska även utveckla elevens kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling samt om olika former av hälsofrämjande arbete.

Centralt i utbildningen är en helhetssyn på människan och alla människors lika värde. Därför ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om demokratiska värden och mänskliga rättigheter och därför utveckla sin förmåga att kommunicera och möta människor utifrån ett demokratiskt och etiskt förhållningssätt.

Ansökan till anpassad gymnasieskola görs tillsammans med Studie- och yrkesvägledaren på grundskolan.

Senast uppdaterad: 9 april 2024