Viktigt om specialkost

Nyheten publicerad: 4 september, 2020

Det har skett en förändring i blanketten Anmälningsblankett om specialkost och anpassad måltid, Mora kommun 20_21 samt i Information för Dig som fyller i Specialkostintyget. Den uppdaterade informationen och blanketten finns under Blanketter under Elevsida och läggs även sist i denna nyhet.

Se förändring samt förtydligande från Kostenheten nedan:

Förändring:
En ny kostanmälan/läkarintyg/journalutdrag/EHT-beslut ska lämnas in när behov uppstår eller om förändring uppstår. Detta gäller förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dock ska blanketten för kostanmälan lämnas in denna termin.

Förtydligande 1:
Specialkost eller anpassad måltid serveras i 1 månad vid ifyllt behov genom kostanmälan tills eventuellt intyg/journalutdrag/beslut styrker behovet.

Förtydligande 2:
Vid specialkostbehov ska läkarintyg/journalutdrag lämnas in vid behov av avvikelser från normalkosten på grund av kostrelaterade sjukdomar, matallergi och/eller andra överkänslighetsreaktioner. Huvudsyftet med specialkost är att säkerställa att de som har medicinskt behov har tillgång till säker kost.

Undantag för intyg/journalutdrag, behöver ej utfärdas för laktosintolerans till elever/barn i förskoleklass och grundskola (7 år-uppåt). 

Förtydligande 3:
Bedömning av behovsanpassad kost från EHT 

De som är berättigade att få behovsanpassad kost kommer i första hand erbjudas en fast anpassad måltidsmeny som är bestämd.

Vid behov av anpassad måltid eller behovskost följs ”Arbetsgång för behovsanpassad kost”. Anpassning beslutas och tidsbestäms av ansvarig rektor med stöd av elevhälsoteamet/förskolans specialpedagoger på varje enhet. Representant för skolan/förskolan har kontakt och samråd med specialkostansvarig på varje enhet.

Förtydligande 4:
Specialkost eller anpassad måltid för pedagoger och andra vuxna 

Behovet av specialkost av medicinska skäl till pedagoger som äter pedagogisk måltid i förskola eller skola har samma förhållningssätt som elever/barn. Dock tillgodoses behovet endast om likvärdigt alternativ serveras till barnet/eleven på respektive verksamhet.

 

Anmälningsblankett samt eventuellt intyg lämnas till handledare/studiepedagog/rektor.

Anmälningsblankett om specialkost och anpassad måltid, Mora Kommun 20_21

Information för Dig som fyller i Specialkostintyget