Sambedömning av uppsatser

Nyheten publicerad: 11 februari, 2020

Utbildningsvetenskaplig forskning på Mora gymnasium

Hur gör svensklärarna när de sambedömer elevers uppsatser? Vad är det som gör en bra elevtext ’bra’? Hur skapar lärarna normer för textkvalitet med hjälp av matriser, Skolverkets bedömningsstöd, elevtexterna framför sig och interaktionen i bedömningssamtalet? Och hur resonerar de om att stötta elevernas skrivutveckling? Detta är några aktuella frågor i ett pågående forsknings- och utvecklingsprojekt på Mora Gymnasium.

Svensklärarna bestämde sig för att utveckla sin sambedömning av elevers uppsatser. Till sin hjälp har de två forskare, Solveig Malmsten, Fil Dr och lektor vid Högskolan Dalarna och Martin Göthberg, Fil Dr och lektor vid Mora gymnasium. Samarbetet mellan skolans lärare, forskarna, Högskolan Dalarna och Mora gymnasium är en del av gymnasiets arbete med att ”undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”, som det står i skollagen.

Konkret går projektet till så att eleverna under hösten skrev övningsuppsatser på de nationella proven i svenska. Lärarna bedömde först uppsatserna enskilt och satte sig sedan under höstlovet i mindre grupper och jämförde sina bedömningar medan forskarna spelade in lärarnas samtal på video och antecknade vad de iakttog. På så sätt skapades ett datamaterial som analyseras under vintern. När forskarna börjar se preliminära resultat kommer svensklärarna att vara med och diskutera analysen. Sen ska man tillsammans resonera om hur sambedömningen kan utvecklas och därmed hur lärarna ännu bättre kan stödja elevernas skrivande. Planen är att småningom presentera resultatet på forskningskonferenser och i vetenskapliga tidskrifter så att även andra kan få del av forskningen vid Mora gymnasium.

Så här säger en av svensklärarna: ”Det som var bra med projektet var att Martin och Solveig kunde komma in och ta del av ett redan påbörjat arbete med sambedömning i svenskarbetslaget. Det ska bli spännande och lite nervöst att se vad de har sett.” Medan en annan svensklärare kommenterar så här:  ”Det var lite nervöst inledningsvis att bli filmad, men sedan släppte det och man gled in i bedömningsarbetet.” Martin Göthberg menar att det finns stor potential att utveckla undervisningen genom att praktiken och akademin knyts samman på det här sättet. ”Forskningen sker utifrån lärarnas premisser och det är viktigt för att det ska bli produktivt. Det här är ett bra exempel på praktiknära forskning.”

Bilderna visar inspelning av sambedömningen när forskningsdata skapades.

Lärare och forskare har godkänt att bilderna publiceras.