Förstelärare läsåret 2020-21

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Mats-Arne Frost

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Monica Widell

Didaktik

Annelie Helgemo Gustavsson
Legitimerad lärare i juridik, företagsekonomi & entreprenörskap

Åsa Yngvesson
Legitimerad lärare i företagsekonomi & entreprenörskap

Vårt främsta uppdrag som förstelärare är undervisning och vara ett allmänt ”bollplank” mot andra lärarkollegor i didaktiska frågor. Vi driver även mindre didaktiska projekt i samråd med skolledningen läsårsvis. Det kan tex vara att organisera och leda K-dagar för lärarpersonal, jobba med specifika uppdrag mot olika arbetslag eller vara en samtalspart i olika didaktiska frågor. Vårt fokus är allmän didaktik som berör alla former av lärande och organisation för lärande oavsett ämne. Didaktik kommer från det grekiska ordet didaskalia som innebär undervisning. Att undervisa är ett komplext och situationsanpassat yrkeskunnande som innefattar många olika processer tex ledarskap och organisation, motivation, grupprocesser, styrdokument, bemötande, relationer, formativ bedömning, reflektion och utvärdering m m. Det tar tid att lära sig lärandeprocesser och man blir aldrig ”färdig”, därför har vi en viktig uppgift att samla in och sprida goda exempel av och för kollegor. Genom att bidra till utveckling av  lärandeprocesser gagnar det eleverna med större möjlighet till ökad måluppfyllelse.

Engelska

Marielle Hjort

Matematik

Eva Pålsson

Naturvetenskapliga ämnen

 

Samhällsorienterande ämnen

Therese Horn

Svenska

Anna Mårten Axelsson

Svenska som andra språk

Sanna Danielsson

Specialidrott och idrott och hälsa

Krister Åkärbjär