Pedagogiskt arbete

Elever

Eleverna är ansvariga för sin egen kunskapsinhämtning.

Lärare

Lärarna på Mora gymnasium tillhör ett Arbetslag och ett Ämnesarbetslag som leds av Programsamordnare respektive Ämnessamordnare.
Programarbetslagen är en mötesplats för det gemensamma arbetet runt eleverna i programmet.
Ämnesarbetslaget är ett viktigt forum för utvecklingen av ämnet.

Arbetslagen är en förutsättning för framgångsrikt arbete med skolutveckling. Den schemalagda resurstimmen för samtliga klasser och lärare ökar förutsättningarna för gemensamma aktiviteter och möten.

På Mora gymnasium finns ett antal Förstelärare vars huvudsakliga arbetsuppgifter är att jobba med undervisning och undervisningsrelaterade frågor.

Elevhandledare är den lärare, som eleven har den närmaste kontakten med. Tillsammans följer de upp frånvaro, studieresultat och den individuella studieplanen.

På Mora gymnasium finns även en lektorstjänst. För att få titeln lektor ska man ha examen från forskarutbildning plus vanlig lärarlegitimation, samt ha arbetat minst fyra år som lärare. Lektor ska  både undervisa och jobba med utvecklingsarbete. Länk till avhandling.

Studion

I Studion studerar elever som är i behov av stöd någon eller några lektioner i veckan.

Eleverna
– har fasta Studiotider på sitt schema.
– arbetar efter det som är bestämt i sina personliga Åtgärdsprogram eller för tillfälligt stöd som Extra anpassning.

Tiderna förläggs i första hand till elevernas lektionsfria tider.

Studielokal

Alla elever på Mora gymnasium är välkomna och har möjlighet att komma till Studions studiesal E5. Här kan elever efter eget behov studera samt få extra stöd med frågor och funderingar kring sina studier.

Mora gymnasiums studielokal E5 är speciellt anpassad efter olika studerandebehov. Här finns avgränsande studieplatser, bullerdämpande skärmar, möjlighet att använda hörlurar, olika typer av sittplatser, möjlighet till anpassad belysning samt visst stöd av lärare med specialpedagogisk kompetens.

Alla elever har tillgång till kompensatoriska hjälpmedel i sina datorer.