Elevrådet

Allmänt om elevrådet

Elevrådet är en enhet på skolan som är till för elever och består av elever.
Elevrådet ansvarar för att driva frågor som är av intresse för elever.

Elevrådet träffas flera gånger under läsåret och går igenom klassrådsprotokoll för att sedan vidarebefordra ärenden till rätt enhet. Saker som rör enskilda klasser, program eller elever, går vanligtvis direkt till respektive rektor och saker som rör hela eller stora delar av skolans elever går vidare till en s.k. rektorshearing.

Rektorshearing

En rektorshearing är ett forum där alla elever ha möjlighet att möta sin rektor och få reda på mer om rektorns arbete. Elevrådet har i förväg plockat ut ärenden och frågor från klassrådsprotokollen, som rektorerna vid rektorshearingen har möjlighet att bemöta och förklara. Vid varje rektorshearing har eleverna också möjlighet att, via sin dator, skicka frågor till rektorerna som dessa kan besvara vid hearingen eller återkomma till vid ett senare tillfälle.

Elevrådets organisation

Elevrådets ambition är att ha företrädare från alla program samt från de råd som finns på skolan. Finns det fler än en som är intresserad att företräda ett program så lottas det om vem som blir representant för det programmet.

Elevrådet träffar klassrepresentanter två gånger per läsår för att avhandla vissa större frågor, eventuellt fylla vissa vakanser samt återkoppla svar som inkommit från skolledningen. I elevrådet finns fasta uppdrag som väljs en gång per läsår.

Elevrådet kallar till informationsmöte för alla elever i början av varje läsår.

Kontakta elevrådet:

elevradet.gymnasium@mora.se
Sveriges elevråd SVEA
Sveriges Elevkårer