Prövningar/Omläsning i gymnasiet

♦ Sista dag för ansöka om prövning eller omläsning är 10 september för både 50- och 100-poängskurser.

♦ Ansökan finns och görs hos studie- och yrkesvägledare.

♦ Efter sista ansökningsdatum blir elev kontaktad av en prövande lärare för upplägg av prövning.

♦ Prövning sker vid flera tillfällen under läsåret.

 

Allmänt enligt Gymnasieförordningen 2010:2039

Prövning för den som är elev i gymnasieskolan

En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet, eller om eleven har fått betyget F.” (GY-förordningen 8 kap § 24)

Prövning för den som inte är elev i gymnasieskolan

Den som inte är elev i gymnasieskolan men som vill ha betyg därifrån har rätt att genomgå prövning i alla kurser som får finnas på ett nationellt program utom de kurser som bara får anordnas på vissa utbildningar. Rätten gäller också gymnasiearbetet.

Prövning får endast göras vid skolenhet som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbetet, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.” (Gy-förordningen 8 kap § 25)

Omläsning av kurs

”Om en elev inte har fått lägst betyget E på en kurs, har eleven rätt att gå om kursen en gång. Har eleven slutfört kursen två gånger och inte fått lägst betyget E får eleven gå om kursen ytterligare en gång, om det finns särskilda skäl.

En elev som inte har fått betyget E på gymnasiearbetet har rätt att göra om det en gång.

Om en elev fått betyget F på en stor andel av kurserna under ett läsår får eleven, om det finns särskilda skäl, gå om också sådana kurser som eleven tidigare fått lägst betyget E på under läsåret.” (Gy-förordningen 9 kap § 1)

”En elev som bytt studieväg får, om det finns särskilda skäl, gå om sådana kurser som eleven tidigare fått lägst betyget E på”. (Gy-förordningen 9 kap § 2 )

FRÅGOR

Studie- och yrkesvägledarna svarar på frågor om prövningar och omläsningar.

Se kontaktuppgifter här!