Klagomål och synpunkter på Gymnasieförvaltningens verksamheter

Som ett led i att förbättra vår verksamhet är det värdefullt att få ta del av klagomål/synpunkter från vårdnadshavare, elever och andra intressenter.

Klagomål/synpunkter på våra verksamheter kan lämnas muntligt eller skriftligt.

Hantering

Vårt mål är att kunna tillmötesgå klagomål/synpunkter omgående. Vår målsättning är att inom två veckor ge besked och förslag till åtgärd till den person som lämnat klagomålet/synpunkten, under förutsättning att anmälaren lämnat kontaktuppgifter.

Synpunkter och klagomål som registreras blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning skyndsamt tillhandahålla den.

Ärendegång vid klagomål/synpunkter från interna anmälare

Steg 1: Ta upp ditt ärende med den personal du träffar dagligen i vår verksamhet. Får inte ärendet en tillfredsställande lösning gå vidare till steg 2.

Steg 2: Lämna in ett skriftligt klagomål/synpunkt till rektor som ansvarar för verksamheten. Kan rektor besluta i ärendet håller rektor handlingarna under ordnade former. Måste ärendet utredas vidare skall handlingarna diarieföras. Får inte ärendet en tillfredsställande lösning gå vidare till steg 3.

Steg 3: Ta upp ditt ärende med gymnasiechefen. Gymnasiechefen erhåller handlingarna i ärendet från rektor.

Ärendegång vid klagomål/synpunkter från extern anmälare

Klagomål/synpunkter på vår verksamhet kan lämnas muntligt eller skriftligt.
Muntligt via kontakt med rektor eller gymnasiechef, skriftligt enl anvisningar nedan.

Två sätt att lämna klagomål och synpunkter

Du kan antingen välja att

Skolans adress:
Gymnasieförvaltningen, Expeditionen, 792 80 Mora

Besöksadress:
Kristinebergsgatan 8-10, 792 32 Mora

Telefon:
0250-260 00 (kommunens växel)

E-postadress:
gymnasieforvaltningen@mora.se