Studiehjälp

Närvaro/Frånvaro

Närvaron i gymnasieskolan är obligatorisk. För att en elev skall vara berättigad till studiebidrag och ev inackorderingstillägg erfordras studier på heltid.
Detta innebär att eleven skall deltaga i all undervisning.
Skolan har skyldighet att till CSN rapportera elever som ej studerar heltid.
I de fall där eleven har hög frånvaro skall elevhandledaren i samverkan med hemmet vidta lämpliga åtgärder. Det kan t ex handla om samtal med kurator, studie- och yrkesvägledare, skolhälsovård och speciallärare eller upprättande av åtgärdsprogram.

Studiehjälp

Alla elever får information från CSN om utbetalning av månatligt studiebidrag. Detta betalas ut automatiskt (Du behöver alltså inte ansöka om det) till elever mellan 16 och 20 år från och med kvartalet efter det att Du fyllt 16 år (när Du studerar på gymnasial nivå). Utbetalning görs i samarbete med Föreningssparbanken, vanligen den sista bankdagen i månaden. OBS! Den första utbetalningen görs i slutet av september.

Utförligare information får du på CSN:s hemsida via denna länk!

Uppdaterad rutin vid rapportering av ogiltig frånvaro för gymnasieskolor

CSN uppdaterad info om ogiltig frånvaro