Stöd

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet på Mora gymnasium har som målsättning att skapa bra förutsättningar för alla elever.

I elevhälsoteamet arbetar specialpedagoger, skolkurator, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare och rektorer.

Skolan har tillgång till skolläkare och skolpsykolog.

Kontaktuppgifter

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med elev, föräldrar, lärare och vid behov övriga aktörer som vårdcentral, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänst för att bidra till elevernas hälsa och utveckling.

Vad gör specialpedagogerna?

Vi har till uppgift att i samverkan med elevhandledare, elev, vårdnadshavare och ansvariga rektorer identifiera och analysera orsaker till elevers- och gruppers svårigheter.

Analysen inriktas på individ, grupp och organisationsnivå.

Vårt mål är att:

– arbeta förebyggande så att Mora gymnasium har en bra lärandemiljö

– bidra till att eleverna får det stöd de behöver så att de har så bra
förutsättningar som möjligt för att klara sina studier

– eleverna ska ha inflytande och vara delaktiga i processen kring sin
lärandesituation och sitt behov av stöd

– kartlägga elevens styrkor och behov på flera nivåer, genom samtal och
observationer

– utifrån resultatet av kartläggningen stödja elevhandledarna att upprätta,
genomföra och följa upp åtgärdsprogram.

Allmänt stöd på Mora gymnasium

Vi strävar efter att undervisningen på Mora gymnasium i så stor utsträckning som möjligt ska anpassas efter elevernas förutsättningar och behov.

Det innebär att:

– alla elever lånar en mac-dator/ipads under sina studieår på Mora gymnasium

– alla elever har kompensatoriska hjälpmedel i datorerna (Talsyntes, Stava
Rex, Spell Right)

– arbetsmaterialet anpassas efter elevens förutsättningar (tex ska elever
med läs- och skrivsvårigheter erbjudas inlästa läromedel).

– arbetsmetoder anpassas efter elevens starka inlärningskanaler
(tex lyssna, se bilder/film, rörelse, skapande).

– alla elever i åk 1 erbjuds mappar för förvarning av arbetsmaterial

– redovisningssätt kan anpassas efter elevens behov (tex muntliga
redovisningar och anpassad miljö).

– ämnesstöd under en begränsad period av undervisande lärare

– elevhandledaren har regelbundna samtal med eleverna kring
studiesituationen

Extra anpassning/särskilt stöd på Mora gymnasium av speciallärare och ämneslärare i Studion

I Studion studerar elever som är i behov av särskilt stöd någon eller några lektioner i veckan.  Studion finns i sal E3, som är speciellt anpassad efter olika studerandebehov. Där finns avgränsade studieplatser, bullerdämpande skärmar, möjlighet att använda hörlurar, olika typer av sittplatser, möjlighet till anpassad belysning samt stöd av lärare med specialpedagogisk kompetens.

Eleverna har fasta tider i Studion på sitt schema.
De arbetar utifrån det som är bestämt i sina åtgärdsprogram eller som tillfälligt stöd ”Extra anpassning”. Det kan handla om ämnesstöd, studieteknik och planering.
Tiderna förläggs i första hand till elevernas lektionsfria tider.

Skolsköterska, skolläkare

Skolhälsan i Mora arbetar utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och en lokal metodbok. Arbetsuppgifterna inom skolhälsan är främst förebyggande. Verksamheten omfattar hälsoundersökningar och hälsosamtal, vaccinationsprogram och medicinsk studie- och yrkesvägledning – allt utifrån ett fastställt basprogram.

Skolsköterskan är den som har regelbunden kontakt med eleverna och alltid deltar i elevhälsoteamet. Skolläkaren, som arbetar på många skolor, deltar i elevhälsoteamets arbete när kompetensen efterfrågas.

Skolhälsan ger också stöd och hjälp till elever som är i behov av särskilt stöd, har psykosociala eller medicinska problem eller är i svåra livssituationer. Skolhälsan har mottagningsverksamhet och svarar för enklare sjukvårdande uppgifter.

Tillsammans med övrig skolpersonal medverkar skolhälsan i frågor med anknytning till elevernas arbetsmiljö. Skolhälsan ingår i elevhälsoteamet och bidrar med kunskaper om elevers hälsa, uppväxt och sociala förhållanden; en helhetsbild som behövs för att utveckla lärandemiljön.

Skolhälsan har sekretess vilket gör att information om enskild individ endast får ges efter samtycke från elev och/eller vårdnadshavare (beroende på elevens ålder)