Allmänt om ledighet

Elevhandledaren har delegation att bevilja elev ledighet från skolarbete om högst 3 dagar/termin.

Ledighet därutöver skall beslutas av rektor. I ledighetsärenden skall elevhandledaren ta hänsyn till elevens studiesituation, vilket bl a innebär att Elevhandledaren skall samråda med berörda lärare och lämna yttrande om tillstyrkande eller ej.

Fr o m höstterminen 2019 kommer ledighetsansökningar endast att vara digitala och görs via Skola24.

Manual ledighetsansökan i Skola24 för elev.pdf

Elev som beviljas ledighet skall kontakta sina lärare och på egen hand läsa in de kursavsnitt som behandlas under ledigheten.

Ledighet beviljas i regel för:
(intyg kan komma att begäras)

Arbete i skolkonferenser, elevkår och andra elevorganisationer

Större familjeangelägenheter

Enskilda angelägenheter av större vikt, t ex deltagande i kulturella och idrottsliga arrangemang, halkkörning och uppkörning för körkort

Ledighet beviljas inte för:

Elev vars ledighet kan försvåra för eleven att nå målen med utbildningen

Övrig körkortsutbildning

Under period med för eleven aktuella nationella prov

 

/Skolledningen