Allmänt om ledighet

Elevhandledaren har delegation att bevilja elev ledighet från skolarbete om högst 3 dagar/termin.

Ledighet därutöver skall beslutas av rektor. I ledighetsärenden skall elevhandledaren ta hänsyn till elevens studiesituation, vilket bl a innebär att Elevhandledaren skall samråda med berörda lärare och lämna yttrande om tillstyrkande eller ej.

Fr o m höstterminen 2019 kommer ledighetsansökningar endast att vara digitala och görs via Skola24.

Manual Ledighetsansökan i Skola24 för elev-vårdnadshavare

Elev som beviljas ledighet skall kontakta sina lärare och på egen hand läsa in de kursavsnitt som behandlas under ledigheten. Blankett för detta finns här nedan.

Kursmoment som behandlas under elevs begärda ledighet

Ledighet beviljas i regel för:
(intyg kan komma att begäras)

Arbete i skolkonferenser, elevkår och andra elevorganisationer

Större familjeangelägenheter

Enskilda angelägenheter av större vikt, t ex deltagande i kulturella och idrottsliga arrangemang, halkkörning och uppkörning för körkort

Ledighet beviljas inte för:

Elev vars ledighet kan försvåra för eleven att nå målen med utbildningen

Övrig körkortsutbildning

Under period med för eleven aktuella nationella prov

 

/Skolledningen