Programmet för hälsa, vård och omsorg

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om människans utveckling och olika behov som människor har, både barn och gamla. Du får kunskaper om olika funktionsnedsättningar och om vård och omsorg. Du får möjlighet att lära dig om hälsa och ohälsa. Du får också lära dig om hur valet av livsstil påverkar hälsan. På programmet kommer du att få kunskaper om mänskliga rättigheter och refl ektera över demokratiska värderingar och olika etiska frågor. Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa. Så här är programmet upplagt På de nationella programmen fi nns ämnen som alla ska studera. De kallas för gymnasiesärskole gemensamma ämnen. De är engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.
Programmet har yrkesämnen eller karaktärsämnen som kallas för programgemensamma ämnen. Alla elever på programmet för hälsa, vård och omsorg ska läsa de här ämnena som är hälsa, människan, service och bemötande samt vård och omsorg. Du läser även fl er ämnen som ger dig mer kunskaper inom det område du valt. De ämnena kallas för programfördjupning. Eftersom olika skolor kan erbjuda olika ämnen som programfördjupning kan du ta kontakt med den skolan du söker till och fråga vilken programfördjupning som fi nns. Du kan också läsa mer om programfördjupningen på www. skolverket.se, under fl iken Förskola och skola. Du gör också ett individuellt val. Du får själv välja några ämnen som inte hör till programmet men kan läsas av alla elever på skolan. För varje ämne i gymnasiesärskolan fi nns en ämnesplan med poängsatta kurser. Om du klarar av kan rektor bestämma att du får läsa kurser eller ämnen som fi nns på gymnasieskolan. På det sättet får du större utmaningar i dina studier. Du får betyg när en kurs är avslutad. Läraren ska bedöma dina kunskaper utifrån kunskapskraven som fi nns för betygsstegen A, C och E. Du tränar på och använder de kunskaper du får på programmet på en arbetsplats. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande, apl. För att visa att du är väl förberedd för de arbetsuppgifter du lärt dig gör du ett gymnasiesärskolearbete. Eftersom gymnasiesärskolearbetet ska visa helheten i din utbildning gör du det i slutet av din utbildning. Du har en individuell studieplan. I den står det vilka ämnen och kurser du läser under din gymnasietid. Alla beslut om vad du ska läsa ska fi nnas med i den individuella studieplanen. När du lämnar gymnasiesärskolan efter fyra år får du ett gymnasiesärskolebevis som visar vilka kunskaper och erfarenheter du har med dig efter gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolebeviset visar hur många poäng du har läst under dina fyra år i gymnasiesärskolan. Om du har godkända betyg i kurser som tillsammans är 2 500 poäng har du en fullständig gymnasiesärskoleutbildning.

Så här arbetar man på programmet

På programmet arbetar du praktiskt och teoretiskt med olika uppgifter. På programmet tränar du dig i att klara av arbetsuppgifter som behövs för att kunna hjälpa människor med deras vård och deras hushållsarbete. Du får också arbeta med olika skapande verksamheter och friluftsliv för att utveckla kunskaper som kan användas i arbete med människor i olika åldrar. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att samarbeta och ta egna initiativ. Du tränar dig också att arbeta självständigt och ta ansvar. På programmet får du utveckla din förmåga att diskutera, refl ektera och ta ställ ning i frågor som bland annat kan röra sig om dina möten med människor i olika vård och servicesituationer. Du tränar dig även i att beskriva hur du genomför dina arbetsuppgifter.