Programmet för estetiska verksamheter

Det här lär du dig på programmet

Du får möjlighet att träna på det estetiska hantverket och att lära dig olika sätt att uttrycka dig på. Du får arbeta med att skapa, uppleva och tolka konst och kultur. I utbildningen ska du få möjlighet att utveckla din fantasi, nyfi kenhet och kreativitet. Du får utveckla ditt eget skapande och träna på att presentera det. Utbildningen ger dig kunskaper om och erfarenhet av olika verktyg, material och metoder när du skapar. På programmet får du utveckla din förmåga att samarbeta och möta människor i olika situationer.

Så här är programmet upplagt

På de nationella programmen fi nns ämnen som alla ska studera. De kallas för gymnasiesärskolegemensamma ämnen. De är engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. Programmet har karaktärsämnen som kallas för programgemensamma ämnen. Alla elever på programmet för estetiska verksamheter ska läsa de här ämnena som är estetisk kommunikation, konst och kultur, medieproduktion samt svenska.
Du läser även fl er ämnen som ger dig mer kunskaper inom det område du valt. De ämnena kallas för programfördjupning. Eftersom olika skolor kan erbjuda olika ämnen som programfördjupning kan du ta kontakt med den skolan du söker till och fråga vilken programfördjupning som fi nns. Du kan också läsa mer om programfördjupningen på www.skolverket.se, under fl iken Förskola och skola. Du gör också ett individuellt val. Du får själv välja några ämnen som inte hör till programmet men kan läsas av alla elever på skolan. För varje ämne i gymnasiesärskolan fi nns en ämnesplan med poängsatta kurser. Om du klarar av kan rektor bestämma att du får läsa kurser eller ämnen som fi nns på gymnasieskolan. På det sättet får du större utmaningar i dina studier. Du får betyg när en kurs är avslutad. Läraren ska bedöma dina kunskaper utifrån kunskapskraven som fi nns för betygsstegen A, C och E. Du tränar på och använder de kunskaper du får på programmet på en arbetsplats. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande, apl. För att visa att du är väl förberedd för de arbetsuppgifter du lärt dig gör du ett gymnasiesärskolearbete. Eftersom gymnasiesärskolearbetet ska visa helheten i din utbildning gör du det i slutet av din utbildning. Du har en individuell studieplan. I den står det vilka ämnen och kurser du läser under din gymnasietid. Alla beslut om vad du ska läsa ska fi nnas med i den individuella studieplanen. När du lämnar gymnasiesärskolan efter fyra år får du ett gymnasiesärskolebevis som visar vilka kunskaper och erfarenheter du har med dig efter gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolebeviset visar hur många poäng du har läst under dina fyra år i gymnasiesärskolan. Om du har godkända betyg i kurser som tillsammans är 2 500 poäng har du en fullständig gymnasiesärskoleutbildning.

Så här arbetar man på programmet

Du prövar olika konstnärliga uttryckssätt. Du får visa dina tankar och idéer genom att använda dig av till exempel dans, musik eller bild. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att förstå kvalitet i skapande verksamhet genom att diskutera dina egna och andras arbeten. Du samarbetar med andra inom fl era estetiska områden. På programmet utvecklar du din förmåga att samarbeta och ta egna initiativ. Du tränar dig också i att arbeta självständigt och att ta ansvar för ditt arbete. Du tränar dig även i att beskriva hur du genomför dina arbetsuppgifter.