Prövningar/Omläsning i gymnasiet

Allmänt enligt Gymnasieförordningen 2010:2039

Prövning för den som är elev i gymnasieskolan
”En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet, eller om eleven har fått betyget F.” (GY-förordningen 8 kap § 24)

Prövning för den som inte är elev i gymnasieskolan
”Den som inte är elev i gymnasieskolan men som vill ha betyg därifrån har rätt att genomgå prövning i alla kurser som får finnas på ett nationellt program utom de kurser som bara får anordnas på vissa utbildningar. Rätten gäller också gymnasiearbetet. Prövning får endast göras vid skolenhet som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbetet, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.” (Gy-förordningen 8 kap § 25)

Omläsning av kurs
”Om en elev inte har fått lägst betyget E på en kurs, har eleven rätt att gå om kursen en gång. Har eleven slutfört kursen två gånger och inte fått lägst betyget E får eleven gå om kursen ytterligare en gång, om det finns särskilda skäl. En elev som inte har fått betyget E på gymnasiearbetet har rätt att göra om det en gång. Om en elev fått betyget F på en stor andel av kurserna under ett läsår får eleven, om det finns särskilda skäl, gå om också sådana kurser som eleven tidigare fått lägst betyget E på under läsåret.” (Gy-förordningen 9 kap § 1)

”En elev som bytt studieväg får, om det finns särskilda skäl, gå om sådana kurser som eleven tidigare fått lägst betyget E på”. (Gy-förordningen 9 kap § 2 )

RUTINER VID PRÖVNING

Prövning sker på hel kurs och av därtill utsedd ansvarig prövande lärare. Förteckning över prövande lärare finns som bilaga till prövningsanmälan. Prövande lärare utses av ämneslaget inför varje nytt läsår.

Mora gymnasium har fyra prövningstillfällen under ett läsår: november, januari, april och juni. Exakt datum fastställs under föregående vårtermin och anslås på Mora gymnasiums hemsida. Eleven kan även komma överens med prövande lärare om ett eget fastställt datum för prövningen.

Elev som önskar göra prövning anmäler detta på blankett för prövningsanmälan och lämnar denna till studie- och yrkesvägledare. Eleven kontaktar, efter godkännande av anmälan, själv prövande lärare som ger eleven instruktioner inför prövningen.

Elev som önskar göra prövning på kurs som inte ingår i dennes individuella studieplan måste, via studie- och yrkesvägledare, ansöka om att få utökat program. Byta ut individuellt val eller valbar kurs som ej ingår i valbara kursutbudet mot en prövning beviljas i regel inte.

Rektor beslutar i ärendet. En prövningsavgift på 500 kr tillkommer (gäller ej för grundläggande behörighet till högskola för elever som läser yrkesförberedande program).

Betygssättning

Betyg efter prövning ska sättas på under prövningen uppvisade kunskaper. Läraren får använda även tidigare uppvisade kunskaper vid bedömningen. Man kan mycket väl gå ifrån ett F-betyg mot ett högre betyg om eleven uppvisar kunskaper motsvarande betyget. Läraren har skyldighet att meddela eleven erhållet prövningsresultat. Läraren meddelar också, för prövningar, ansvarig rektorsassistent som registrerar betyget i elevens individuella studieplan. Betyg registreras av Maria Grindal Skogs.

Prövande lärare

Prövning på hel kurs får endast utföras av legitimerad lärare.

Ersättning till lärare

Prövande lärare ersätts med fyllnadstid motsvarande de timmar prövningen tagit i anspråk om läraren inte har utrymme i sin tjänst för prövning.

Kostnader

Den som inte är elev i gymnasieskolan betalar 500 kr i prövningsavgift för varje enskild prövning.

Anmälan

Elev som önskar göra prövning ska alltid fylla i och lämna in en anmälan om prövning. Anmälan lämnas till studie- och yrkesvägledare som ger underlag till rektor för beslut. Anmälan registreras av Maria Grindal Skogs.

Prövande lärare ska alltid kontrollera att eleven lämnat in prövningsanmälan och fått godkänt innan prövning påbörjas.

RUTINER VID OMLÄSNING

Elev som inte fått lägst betyget E på en kurs har rätt att gå om kursen en gång. Mora gymnasium anordnar omläsningsgrupper i de kurser där ett större antal elever önskar omläsning.

I kurser endast ett fåtal elever önskar omläsning ser studie- och yrkesvägledare över elevens schema för att hitta positioner där eleven kan gå in i annan grupp/klass vid minst ett tillfälle per vecka. I dessa fall kommer elev och lärare tillsammans överens om upplägget för att hitta bästa möjliga förutsättningar för eleven att klara kursen.

I de fall inga schemapositioner finns erbjuds eleven prövning av kurs enligt ovan. För kurser som krävs för gymnasieexamen erbjuds eleven stöd i Studion alternativt handledning av prövande lärare inför prövningen.

När omläsningskurs anordnas eller schemapositioner finns ska eleven delta i dessa. Önskar eleven göra prövning istället ska eleven betala sedvanlig prövningsavgift.

 

 

ANMÄLAN OCH EV FRÅGOR

Anmälan lämnas till någon av studie- och yrkesvägledarna Vivianne Martis, Kari Martis eller Maria Hed Hallström , Mora gymnasium. De kan också svara på dina eventuella frågor.

Har du ångrat dig och vill återta din anmälan gör du det till rektorsassistent Maria Grindal Skogs på Administrationen.

För kontakt med prövande lärare så hittar du kontaktuppgifter på anmälningsblanketten.

PRÖVNINGSDATUM

NOVEMBER
Prövningsdag: 2018-11-08
Sista anmälningsdag:
Sista inbetalningsdag:

JANUARI
Prövningsdag: 2019-01-17
Sista anmälningsdag:
Sista inbetalningsdag:

MARS
Prövningsdag: 2019-03-27
Sista anmälningsdag:
Sista inbetalningsdag:

JUNI
Prövningsdag: 2019-06-17
Sista anmälningsdag:
Sista inbetalningsdag: