Allmänt om ledighet

Elevhandledaren har delegation att bevilja elev ledighet från skolarbete om högst 3 dagar/termin.

Ledighet därutöver skall beslutas av rektor. I ledighetsärenden skall elevhandledaren ta hänsyn till elevens studiesituation, vilket bl a innebär att Elevhandledaren skall samråda med berörda lärare och lämna yttrande om tillstyrkande eller ej.

Anhållan om ledighet görs på denna blankett: Anhållan om ledighet för enskilda angelägenheter rev 18-04-27

Elev som beviljas ledighet skall kontakta sina lärare och på egen hand läsa in de kursavsnitt som behandlas under ledigheten.

Ledighet beviljas i regel för:
(intyg fordras)

Arbete i skolkonferenser, elevkår och andra elevorganisationer

Större familjeangelägenheter

Enskilda angelägenheter av större vikt, t ex deltagande i kulturella och idrottsliga arrangemang, halkkörning och uppkörning för körkort

Ledighet beviljas inte för:

Elev vars ledighet kan försvåra för eleven att nå målen med utbildningen

Övrig körkortsutbildning

Under period med för eleven aktuella nationella prov

Ledighet under terminsstart och terminsslut

Skolledningen är restriktiv med att bevilja elev ledighet under terminsstart och terminsslut.

/Skolledningen